Vážení predsedovia klubov a zástupcovia klubov,
v mene VV SZNK zvolávam Konferenciu na 29.4.2018 o 10:30 s miestom konania v Mestskom klub dôchodcov na Podzámskej 6 v Nových Zámkoch.
Program konferencie:

1.      Otvorenie, úvodné slovo predsedu ŠZNK.
2.      Schválenie pracovného predsedníctva.
3.      Schválenie programu a rokovacieho poriadku konferencie, voľba mandátovej a návrhovej komisie.
4.      Správa mandátovej komisie.
5.      Diskusia k Stanovám.
6.      Návrh na zmenu sídla ŠZNK.
7.      Prestávka, občerstvenie.
8.      Schválenie uznesenia a nového znenia Stanov ŠZNK.
9.      Záver.

Kľúč delegátov s hlasom rozhodujúcim je jeden delegát na každých 20 členov klubu podľa zaplateného členského v roku 2018 na základe údajov matriky SŠZ (v prílohe prikladám počet delegátov, ktoré jednotlivé kluby môžu delegovať na konferenciu). Vzhľadom k tomu, že v stanovách nemáme zadefinovaný kľúč delegátov, rozhodol som sa pre túto Konferenciu určiť na jedného delegáta vyšší počet členov klubu ako bolo v minulosti obvyklé. Hlavným dôvodom bolo znížiť počet delegátov a zvýšiť pravdepodobnosť toho, aby Konferencia bola uznášaniaschopná a aby sa schválilo nové znenie Stanov, podľa ktorých bude VV SZNK postupovať a zvolá volebnú konferenciu, ktorá sa uskutoční v 2. polovici mája.

Počet delegátov bol určený nasledovne:
 – zaokrúhľovanie bolo použité matematicky
 – pri kluboch, kde priemer počtu delegátov bol nižší ako 0,5 sa klubom priznal nárok na 1 delegáta podľa platných Stanov ŠZNK:
– §3, bod 2: Riadnymi členmi sú na základe dobrovoľnosti fyzické osoby, šachové kluby, oddiely a krúžky na území Nitrianskeho kraja.
– §5, bod 2:  Konferencia zväzu je vytváraná na základe pomerného zastúpenia podľa počtu registrovaných členov šachových klubov a oddielov v Nitrianskom kraji.
– §6, bod 3:  Každý riadny člen (§ 3 bod 2) má právo zúčastniť sa konferencie minimálne jedným delegátom s hlasom rozhodujúcim.
Podľa § 6, bod 7 je Konferencia uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s hlasom rozhodujúcim.
Návrh nového znenia Stanov Vám zašlem najneskôr 5 dní pred konaním Konferencie.
Návrh bude zároveň zverejnený na našej novej redizajnovanej stránke www.sznk.sk.
Chcem Vás všetkých požiadať o zodpovedný prístup ku zvoleniu delegátov za Váš klub a k účasti na Konferencii.

O Alexander Riabov

Člen VV ŠZNK. Organizátor šachových podujatí. V rokoch 2015-2018 pôsobil vo VV SŠZ so zodpovednosťou za propagáciu Slovenského šachového zväzu a jeho právne záležitosti.