ŠZNK sa v tomto roku rozhodol zorganizovať dve zasadnutia svojho najvyššieho orgánu zloženého zo zástupcov klubov – Konferencie ŠZNK. Hlavné zasadnutie (volebné) sa konalo 26. mája 2018, mesiac predtým sme sa stretli ešte jedenkrát, a to za účelom toho, aby sme v plnohodnotnej diskusii prijali nové stanovy, ktoré zapracovali zákon o športe tak, aby krajský šachový zväz bol spôsobilým na príjem verejných prostriedkov v zmysle zákona o športe. ŠZNK sa tak stal prvý krajským šachovým zväzom na Slovensku, ktorý zapracoval do svojich predpisov ustanovenia zákona o športe.

Schválené, ale aj staré stanovy nájdete na tejto stránke v sekcii Dokumenty – Legislatíva.

Na druhom zasadnutí členovia Konferencie zvolili nové vedenie ŠZNK v zložení Štefan Blaho – predseda, Alexander Riabov, Rudolf Habrda, Oliver Ralík a Eugen Németh – členovia VV ŠZNK. Predsedom Kontrolnej komisie sa stal Vladimír Franc, jej ďalšími členmi sú František Zelovič a Milan Tóth.

Za členov najvyššieho orgánu SŠZ boli zvolení: Š. Blaho (22), A. Riabov (16), R. Habrda (14), V. Szucs (12). Náhradníkmi sa stali G. Pallag (11), V. Franc (10), F. Zelovič (6).

Delegáti tiež rozhodli o udelení čestného členstva in memoriam prvému predsedovi ŠZNK p. Františkovi Szakállovi.

O Alexander Riabov

Člen VV ŠZNK. Organizátor šachových podujatí. V rokoch 2015-2018 pôsobil vo VV SŠZ so zodpovednosťou za propagáciu Slovenského šachového zväzu a jeho právne záležitosti.